Braathen Dendrokronologiska Undersökningar

Lunnevägen 2,   SE-46144 Trollhättan,   Sweden
Tel.: +46 520 19546   Mobile: +46 704 540 331
alf@alfdendro.se

Dendrokronologisk undersökning Tångeråsa kyrka, Närke

Tångeråsa
Medeltida träkyrka, Närke
Identifikation Antal
mätta
årsringar
Savved
Vankant
Årtal
yttersta
mätta
årsring
Årtal
innersta
mätta
årsring
1 Koret söder, under fönster. Väggstock no 3 nerifrån    Fur 118 S.k 1288 1171
2 Koret söder, under fönster. Väggstock no 2 nerifrån    Fur 104 -- 1263 1160
3 Koret norr väggstock    Fur 149 -- 1285 1138
4 Långhuset väst, ovanför dörrkarmen    Fur 27 -- -- --
5 Långhuset väst, ovanför dörrkarmen    Fur 58 -- 1293 1236
6 Långhuset norr, under fönstret famför läktaren, väggstock no 6 nerifrån    Fur 68 -- -- --
7 Långhuset norr, väggstock no 5 nerifrån    Fur 123 -- 1262 1140
8 Långhuset norr, väggstock no 4 nerifrån    Fur 98 -- 1258 1161
9 Långhuset norr, väggstock no 3 nerifrån    Fur 76 -- 1226 1151
10 Vertikal rund stolpe vid anfang av korets sydvägg mot långhusets östvägg (öst om predikstolen)    Fur 97 -- 1331 1235
11 Koret söder, portalomfattning väst    Fur 139 -- 1297 1159
12 Medeltida bemålad pannå med vertikal limfog.    Ek 132 -- 1432 1301

Kommentar: S.k = stammens kurvatur. Fältundersökningarna gjordes 1980 och 1983 på uppdrag av Riksantikvarieämbetet Sveriges Kyrkor.

Samtliga prov, tagna från byggnaden saknar vankant, vilket innebär att trädens fällningsår inte kan fastställas eftersom det inte är känt hur många årsringar, som har huggits bort vid formningen av virket. För att få fällningsåret bör man söka ta nya borrprov på väggarnas översta virken i samband med framtida omläggning av taken.

Långhuset. Prov no 10 har stammens kurvatur men saknar vankant. Långhuset har således uppförts något av åren närmast efter 1331, med stor sannolikhet inom perioden 1332 - 1342.

Koret. Mätning på plats visade att prov no 1 är taget i väggstock med stammens kurvatur i dess övre yta. Några få årsringar kan ha försvunnit i samband med avbarkning av virket. Vankant saknas. Om slutsatsen är korrekt att väggstocken har stammens kurvatur i dess övre yta så har koret uppförts något av åren närmast efter 1289.

Korets portalomfattning i söderväggen har i så fall monterats i samband med uppförandet av långhuset.

När långhus och kor uppföres i ett sammanhang ligger byggnadsdelarna normalt i fast förband med varandra, t.ex. i form av någon sorts knutförband.

Anordningen med den vertikala stolpen öst om predikstolen tyder på att ett (kanske mera rymligt) långhus har fogats till det då redan existerande koret.

14 Februari 1997
Alf Bråthen